Prediction of sensitivity of advanced non-small cell lung cancers to gefitinib (Iressa, ZD1839)

Soji Kakiuchi, Yataro Daigo, Nobuhisa Ishikawa, Chiyuki Furukawa, Tatsuhiko Tsunoda, Seiji Yano, Kazuhiko Nakagawa, Takashi Tsuruo, Nobuoki Kohno, Masahiro Fukuoka, Saburo Sone, Yusuke Nakamura
Hum. Mol. Genet. Dec 1, 2004
… probe, normal human lung poly(A) + RNA (BD Biosciences Clontech, Palo Alto, CA, USA andBIOCHAIN, Hayward, CA, USA) was amplified in the same way.

Leave a Reply