Identification and characterization of a melanin-concentrating hormone receptor

Songzhu An, Gene Cutler, Jack Jiagang Zhao, Shu-Gui Huang, Hui Tian, Wanbo Li, Lingming Liang, Miki Rich, Amy Bakleh, Juan Du, Jin-Long Chen, Kang Dai
National Academy of Sciences Jun 9, 2001
The human brain RNA blots were purchased from the Biochain Institute. Each lane of the Biochain blots contains 20 µg of total RNA isolated from various regions of the human brain.

Leave a Reply