Epigenetic modulation of Fgf21 in the perinatal mouse liver ameliorates diet-induced obesity in adulthood

Xunmei Yuan, Kazutaka Tsujimoto, Koshi Hashimoto, Kenichi Kawahori, Nozomi Hanzawa, Miho Hamaguchi, Takami Seki, Makiko Nawa, Tatsuya Ehara, Yohei Kitamura, Izuho Hatada, Morichika Konishi, Nobuyuki Itoh, Yoshimi Nakagawa, Hitoshi Shimano, Takako Takai-Igarashi, Yasutomi Kamei , Yoshihiro Ogawa
Nature Communications Feb 12, 2018

Leave a Reply