CYCLOHEXYL PYRIDINE DERIVATIVE

Shimizu, Kazuo (Azumino-shi, JP); Ohno, Kohsuke (Azumino-shi, JP); Miyagi, Takashi (Azumino-shi, JP); Ueno, Yasunori (Azumino-shi, JP); Suzuki, Hikaru (Azumino-shi, JP) 
US Patent Application 20170298024 Oct 19, 2017

Leave a Reply