Association of six susceptibility Loci with prostate cancer in northern chinese men

Yu-Rong Zhang, Yong Xu, Kuo Yang, Ming Liu, Dong Wei, Yao-Guang Zhang, Xiao-Hong Shi, Jian-Ye Wang, Fan Yang, Xin Wang, Si-Ying Liang, Cheng-Xiao Zhao, Fei Wang, Xin Chen, Liang Sun, Xiao-Quan Zhu, Ling Zhu, Yi-Ge Yang, Lei Tang, Hai-Yan Jiao, Zheng-Hao Huo, Ze Yang
Asian Pac. J. Cancer Prev. Mar 7, 2012
… decent risk loci (MSMB, rs10993994, T; 11p15, rs7127900, A; 11q13, rs7931342, T; HNF1B, rs4430796, A; 17q24, rs11859962, G; and KLK2, rs2735839, A). Blood genomic DNA was extracted using a whole blood genomic DNA extraction kit (BioChain Science-Technology …

Leave a Reply